Working

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1. ลูกค้า ติดต่อสอบถามการบริการ / เสนอการบริการ

2. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับของเสียในโรงงานของลูกค้า

3. เสนอราคาค่าบริการกำจัดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการให้บริการ

4. ติดต่อขอรับสารตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์และให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

5. ลูกค้าตกลง ตอบกลับใบเสนอราคา และดำเนินการขออนุญาตกับกรมโรงงาน

6. ทำสัญญาการให้บริการ และ เอกสาร กอ.1

7. จัดเตรียมเอกสารขออนุญาต เกี่ยวกับผู้ก่อกำเนิด ผู้กำจัด การขนส่งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. ออกเอกสารการขนย้ายให้ลูกค้า พร้อมทั้งเข้ามารับของเสียเพื่อนำไปกำจัด

9. ชำระค่าบริการเกี่ยวกับการกำจัดของเสีย (ตามตกลงกับลูกค้า)

การจัดเก็บของเสียอย่างถูกวิธี

• ภาชนะที่นำมาบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้ว ควรเป็นภาชนะที่บรรจุสารชนิดเดียวกัน ไม่ควรนำภาชนะที่บรรจุสารเคมีอื่นมาใช้ปะปนกัน

• ห้ามนำสารเคมีที่ใช้แล้วชนิดอื่นมาบรรจุรวมกัน เพราะจะทำให้การกำจัดทำได้ยากยิ่งขึ้น

• ภาชนะที่ใช้บรรจุต้องปิดฉลากบ่งชี้ชนิดของสารเคมีที่ใช้แล้ว เพื่อป้องกันความสับสน และผิดพลาด

• หากว่าสารเคมีที่ใช้ มีสารอื่นปน ควรระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับสาร มีชนิดใดหรือตัวใดบ้าง จำนวนเท่าไหร่

• สารเคมีบางชนิดสามารถละลายน้ำได้ ควรป้องกันไม่ให้น้ำละลายลงไปเพิ่มขึ้น

• ปิดฝาถังให้สนิททุกครั้งหลังการถ่ายเท เพื่อป้องกันการระเหยของสารเคมี และเพื่อความปลอดภัย

• ควรมีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีใช้แล้วเหล่านี้โดยเฉพาะ

• สถานที่เก็บสารเคมีที่ใช้แล้ว ควรอยู่ในที่ร่มหรือมีหลังคาและมีป้ายแสดงว่าเป็นพื้นที่เก็บสารเคมีที่ใช้แล้ว

การจัดการของเสีย

การให้บริการจัดเก็บ และขนส่งของเสียต่างๆ

1. การบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการคัดแยกมีความแข็งแรง ตามประเภทของของเสีย

2. มีระบบการขนส่งที่สามารถป้องกันการแตกและรั่วไหล ระหว่างการขนย้าย

3. มีอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลระหว่างการขนย้าย

4. มีระบบเอกสารกำกับการขนส่งสารเคมีอันตราย

การจัดกลุ่มของเสียจากห้องแลป

1. สารเคมีที่ใช้แล้ว (Used Chemical)

1.1) Hydrocarbon

1.2) Halogenated

1.3) Inorganic compound

1.4) Heavy metal

1.5) High toxic

1.6) Acid

1.7) Base

1.8) Oxidizing agent

1.9) Reducing agent

1.10) Unknown

2. สารเคมีที่หมดอายุ (Expired Chemical)

3. เศษวัสดุและภาชนะปนเปื้อนสารเคมี และอื่นๆ

การบริการแบบครบวงจร

 

… we save the nature by nature …