Service

กำจัดของเสียประเภทผงตะกอน

บริการกำจัดของเสียประเภทผงตะกอน : กากสี, ผงเหล็ก, กากตะกรัน, ผงปูนขาว, ผงยิปซั่ม, ถ่าน, ขี้เถ้า, ฝุ่น และอื่น ๆ

… we save the nature by nature …