Service

พนักงานขับรถขนส่ง

• พนักงานขับรถผ่านการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

• พนักงานขับรถมีความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุและช่วยเหลือในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

• พนักงานขับรถมีประสบการณ์และความชำนาญในการขับขี่ ต้องมีใบขับขี่ประเภทที่ 4 ถูกต้องตามกฎหมาย

• พนักงานขนส่งผ่านการอบรมมีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

• พนักงานมีมารยาท สุภาพเรียบร้อย อัธยาศัยดี

… we save the nature by nature …