Service

การบริการและประสานงาน

• ดูแลควบคุมการขนส่งกากอุตสาหกรรมและประสานงานระหว่างลูกค้าและผู้รับกำจัด

• ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารใบกำกับการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

• มีสามารถแก้ไขปัญหา และติดต่อประสานดำเนินงาน เพื่อการขนส่งในกรณีฉุกเฉิน

… we save the nature by nature …