Service

ยื่นเอกสาร สก.2

สก.2 แบบคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (เมื่อต้องการนำของสิ่งปฏิกูลฯ ออกนอกโรงงานในทุกกรณี)

… we save the nature by nature …