Service

รับรีไซเคิล / บำบัดสารละลายใช้แล้ว

บริการการด้านบำบัดของเสียประเภทสารละลาย เคมีภัณฑ์ สารละลายต่าง ๆ โดยนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการหรือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

… we save the nature by nature …