News&Activity

6 วิธีการป้องกันอัคคีภัยจาก "ไฟฟ้า" ในโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมแนะ 6 วิธีการป้องกันอัคคีภัยจาก "ไฟฟ้า" ในโรงงาน

1) เลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มอก.

2) การติดตั้งได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

3) เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อชำรุด

4) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ

5) ควบคุมดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

6) มีการตรวจสอบรับรองโดยวิศวกรไฟฟ้าทุกปี

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-847162

ที่มา เฟสบุ๊คกรมโรงงานอุตสาหกรรม

… we save the nature by nature …