News&Activity

การฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

การฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

 

การฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ของ U&I Group

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 

ณ.บริษัท ไอราพต ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

โดย อาจารย์ มณฑล โฆษิตมาน 

หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลหัวสำโรง

การฝึกครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฎิบัตตวิได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

 

 

 • 1 (1)1 (1)
 • 1 (2)-21 (2)-2
 • 1 (2)1 (2)
 • 1 (3)1 (3)
 • 1 (5)1 (5)
 • 1 (6)1 (6)
 • 1 (7)1 (7)
 • 1 (8)1 (8)
 • 1 (9)1 (9)
 • 3 (2)3 (2)
 • 3 (3)3 (3)
 • 3 (4)3 (4)
 • 3 (5)3 (5)
 • 3 (6)3 (6)
 • 44
 • 55
 • 6 (1)6 (1)
 • 66
 • 7 (1)7 (1)
 • 7 (2)7 (2)
 • 8 (1)-28 (1)-2
 • 8 (1)8 (1)
 • 8 (2)-28 (2)-2
 • 8 (2)8 (2)
 • 8 (3)8 (3)
 • 8 (4)8 (4)

Simple Image Gallery Extended

… we save the nature by nature …