About

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เนเจอร์ รีไฟน์นิ่ง เทค จำกัด เริ่มก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยเริ่มดำเนินการซื้อกิจการต่อจากบริษัท เทคโน เคม จำกัด ทั้งโรงงานและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประเภท 106 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และเปิดกิจการดำเนินการอย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดและรีไซเคิลของเสียประเภท เคมีภัณฑ์ สารละลาย ต่าง ๆ แบบครบวงจร

บัดนี้ บริษัทเปิดดำเนินธุรกิจรับบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมเพื่อนำมารีไซเคิล ทั้งที่เป็นของเสียอันตรายและไม่อันตราย โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 105 และ 106

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 105 เลขที่ 3-105-45/59ฉช ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ที่ไม่เป็นอันตรายทุกชนิด

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 106 เลขที่ 3-106-3/49ฉช ประกอบกิจการรีไซเคิลสารโซลเว้นท์ที่ผ่านการใช้งานแล้วทุกชนิด เนื้อหารายละเอียดในหน้าแรกจะยังคงเป็นชื่อขอบริษัทฯเดิม ซึ่งเราได้โอนย้ายใบประกอบกิจการโรงงานมาเป็นของบริษัท เนเจอร์ รีไฟน์นิ่ง เทค จำกัด เรียบร้อย โดยในเอกสารลำดับที่ 8 แสดงถึงการโอนย้ายใบประกอบกิจการโรงงาน และสามารถประกอบกิจการได้อย่างถูกต้อง

พันธกิจ

“ เรามุ่งเน้นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า

ด้วยการบริการที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม และมาตรฐานระดับสากล

พร้อมแก้ปัญหาด้านกากอุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน

อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ”

ปรัชญา และวิสัยทัศน์

“ เรามุ่งเน้นการจัดการกับของเสีย ด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ ”

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

1. บริษัทฯ และพนักงานทุกคนจะพัฒนา และกำหนดระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรม ด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตลอดจนการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมลพิษและอนุรักษ์สภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

2. บริษัทฯ และพนักงานทุกคน จะไม่ละเมิด และจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และข้อกำหนดต่าง ๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อในการดำเนินการในกิจกรรมด้าน ต่าง ๆ ของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ และพนักงานทุกคน ต้องมีความซื่อสัตย์ยุติธรรม และมีจิตสามัญสำนึกรับผิดชอบ ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะไม่ก่อให้เกิด มลภาวะ มลพิษ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ ต่อสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคน และสังคมทราบ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุก ๆ ฝ่าย เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการแก้ปัญหาสังคมรอบข้าง

5. บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดมลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6. บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงจัดการกากอุตสาหกรรมที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

7. บริษัทฯ จะควบคุมการให้บริการ และการจัดการของเสีย ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน ในระดับสากล เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ และไว้วางใจ

8. บริษัทฯ จะสร้างสรรค์ทางเลือกที่ดีกว่า ในการบำบัดและกำจัดเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และกากของเสีย อุตสาหกรรมทุกชนิดให้แก่ลูกค้า

โครงการสื่งแวดล้อม

… we save the nature by nature …